of 6
Current View
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinuOPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTIURIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetomAvenija Marina Držića 1, 10000 ZagrebBroj telefona: (+385 1) 6184 200Broj telefaxa: (+385 1) 6184 071E-mail: uriho@uriho.hrWeb adresa: www.uriho.hrSlužbenik za informiranje:Ime i prezime Ana GospočićE-mail: ana.gospocic@uriho.hrTelefon: (+385 1) 6444 491Datum početka: 09.01.2020. 12:34Datum završetka: 09.01.2020. 13:02 (89.18.40.210)A. ZAHTJEVI U RJEŠAVANJU1. Zahtjevi preneseni iz 2018. godinea) broj prenesenih zahtjeva za pristup informacijama0b) broj prenesenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija0c) ukupan broj prenesenih zahtjeva02. Zahtjevi zaprimljeni u 2019. godinia) broj zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama0b) broj zaprimljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija0c) ukupan broj zaprimljenih zahtjeva03. Zbroj zahtjeva koji su bili na rješavanju u 2019. godini (prenesenih zahtjeva iz 2018. godine i zaprimljenih zahtjeva u 2019. godini)a) ukupan broj zahtjeva za pristup informacijama0b) ukupan broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija0c) ukupan broj svih zahtjeva u rješavanju04. Ustupljeni zahtjevia) broj ustupljenih zahtjeva za pristup informacijamab) broj ustupljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacijac) ukupan broj ustupljenih zahtjevaB. RJEŠAVANJE ZAHTJEVA5. Zahtjevi riješeni u rokua) broj riješenih zahtjeva za pristup informacijamab) broj riješenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacijac) ukupan broj riješenih zahtjevaIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu / Stranica 1 od 6
6. Zahtjevi riješeni izvan rokaa) broj zahtjeva za pristup informacijama riješenih izvan rokab) broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija riješenih izvan rokac) ukupan broj zahtjeva riješenih izvan roka7. Zahtjevi riješeni tijekom 2019. godinea) broj riješenih zahtjeva za pristup informacijamab) broj riješenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacijac) ukupan broj riješenih zahtjeva8. Neriješeni zahtjevia) broj neriješenih zahtjeva za pristup informacijamab) broj neriješenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacijac) ukupan broj neriješenih zahtjevaC. ISHOD RJEŠAVANJA ZAHTJEVA9. Usvojeni zahtjevia) broj usvojenih zahtjeva za pristup informacijamab) broj usvojenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacijac) ukupan broj usvojenih zahtjeva10. Djelomično usvojeni odnosno djelomično odbijeni zahtjevia) broj djelomično usvojenih odnosno djelomično odbijenih zahtjeva za pristup informacijamab) broj djelomično usvojenih odnosno djelomično odbijenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacijac) ukupan broj djelomično usvojenih odnosno djelomično odbijenih zahtjeva11. Obavijesti izdane sukladno članku 23. stavku 2. ZPPIa) broj izdanih obavijesti sukladno čl. 23., st.2. ZPPI12. Odbijeni zahtjevia) broj odbijenih zahtjeva za pristup informacijamab) broj odbijenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacijac) ukupan broj odbijenih zahtjeva13. Razlozi za odbijanje zahtjeva za pristup informacijamaa) radi se o informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku zavrijeme trajanja tih postupaka (čl.15., st.1. ZPPI)b) radi se o informacijama koje su klasificirane stupnjem tajnosti sukladno Zakonu o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)(čl.15., st.2., toč.1. ZPPI)c) radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja poslovnu tajnu (čl.15., st.2.,toč.2. ZPPI)d) radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja profesionalnu tajnu (čl.15.,st.2., toč.2. ZPPI)e) radi se o informaciji koja predstavlja poreznu tajnu, sukladno Općem poreznom zakonu (NN 115/16, 106/18) (čl.15, st.2,toč.3. ZPPI)f) radi se o osobnim podacima sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštitipojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka - Opća uredba o zaštiti podataka(čl.15., st.2., toč.4. ZPPI)g) radi se informacijama zaštićene propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, a nema izričitoga pisanogIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu / Stranica 2 od 6