of 7
Current View
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinuOPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTIURIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetomAvenija Marina Držića 1, 10000 ZagrebBroj telefona: (+385 1) 6184 200Broj telefaxa: (+385 1) 6184 071E-mail: uriho@uriho.hrWeb adresa: www.uriho.hrSlužbenik za informiranje:Ime i prezime Ana GospočićE-mail: ana.gospocic@uriho.hrTelefon: (+385 1) 6444 491Datum početka: 18.01.2017. 10:46Datum završetka: 18.01.2017. 11:20 (213.147.124.134)A. ZAHTJEVI U RJEŠAVANJU1. Zahtjevi preneseni iz 2015. godinea) broj prenesenih zahtjeva za pristup informacijama0b) broj prenesenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija0c) ukupan broj prenesenih zahtjeva02. Zahtjevi zaprimljeni u 2016. godinia) broj zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama1b) broj zaprimljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija0c) ukupan broj zaprimljenih zahtjeva13. Zbroj zahtjeva koji su bili na rješavanju u 2016. godini (prenesenih zahtjeva iz 2015. godine i zaprimljenih zahtjeva u 2016. godini)a) ukupan broj zahtjeva za pristup informacijama1b) ukupan broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija0c) ukupan broj svih zahtjeva u rješavanju14. Ustupljeni zahtjevia) broj ustupljenih zahtjeva za pristup informacijama0b) broj ustupljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija0c) ukupan broj ustupljenih zahtjeva0B. RJEŠAVANJE ZAHTJEVA5. Zahtjevi riješeni u rokua) broj riješenih zahtjeva za pristup informacijama1b) broj riješenih za ponovnu uporabu informacija0c) ukupan broj riješenih zahtjeva1Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu / Stranica 1 od 7
6. Zahtjevi riješeni izvan rokaa) broj zahtjeva za pristup informacijama riješenih izvan roka0b) broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija riješenih izvan roka0c) ukupan broj zahtjeva riješenih izvan roka07. Zahtjevi riješeni tijekom 2016. godinea) broj riješenih zahtjeva za pristup informacijama1b) broj riješenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija0c) ukupan broj riješenih zahtjeva18. Neriješeni zahtjevia) broj neriješenih zahtjeva za pristup informacijama0b) broj neriješenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija0c) ukupan broj neriješenih zahtjeva0C. ISHOD RJEŠAVANJA ZAHTJEVA9. Usvojeni zahtjevia) broj usvojenih zahtjeva za pristup informacijama1b) broj usvojenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija0c) ukupan broj usvojenih zahtjeva110. Djelomično usvojeni odnosno djelomično odbijeni zahtjevia) broj djelomično usvojenih odnosno djelomično odbijenih zahtjeva za pristup informacijama0b) broj djelomično usvojenih odnosno djelomično odbijenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija0c) ukupan broj djelomično usvojenih odnosno djelomično odbijenih zahtjeva011. Obavijesti izdane sukladno članku 23. stavku 2. ZPPIa) broj izdanih obavijesti sukladno čl. 23., st.2. ZPPI012. Odbijeni zahtjevia) broj odbijenih zahtjeva za pristup informacijama0b) broj odbijenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija0c) ukupan broj odbijenih zahtjeva013. Razlozi za odbijanje zahtjeva za pristup informacijamaa) radi se o informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku zavrijeme trajanja tih postupaka (čl.15. st.1.)0b) radi se o informacijama koje su klasificirane stupnjem tajnosti sukladno Zakonu o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12) (čl.15., st.2., toč.1. ZPPI)0c) radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja poslovnu tajnu (čl. 15., st. 2.,toč.2. ZPPI)0d) radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja profesionalnu tajnu (čl. 15.,st. 2., toč.2. ZPPI)0e) radi se o informaciji koja predstavlja poreznu tajnu, sukladno Općem poreznom zakonu (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12,73/13, 25/15) (čl. 15., st. 2., toč.3. ZPPI)0f) radi se o osobnim podacima sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12, pročišćeni tekst) (čl. 15., st. 2., toč.4.ZPPI)0g) radi se informacijama zaštićenim propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, a nema izričitoga pisanogpristanka autora ili vlasnika Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o0Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu / Stranica 2 od 7