ERASMUS + IEDA PROJEKT

INKLUZIVNO OBRAZOVANJE – OSIGURAVANJE PRISTUPAČNOSTI NESTRUKOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH OSOBAMA S INVALIDITETOM

 Erasmus + KA204 - Strategic Partnerships for inovation

Osobe s invaliditetom čine jednu od najranjivijih društvenih skupina te su izložene višestrukim rizicima, poput siromaštva, nezaposlenosti i socijalne isključenosti, a jedan od čimbenika koji doprinose tim rizicima su niske stope njihove participacije na svim razinama obrazovanja.

U skladu s time, ne-strukovno obrazovanje odraslih predstavlja važan resurs u povećanju kapaciteta i kvalitete života osoba s invaliditetom, čak u većoj mjeri nego je to slučaj s populacijom bez invaliditeta. Unatoč tome, tek 10% osoba s invaliditetom sudjelovalo je u aktivnostima cjeloživotnog učenja, uključujući obrazovanje odraslih, što je upola manje od stope participacije na razini EU (Eurostat, 2018.).

Prepreke za participaciju OSI u obrazovanju su višestruke, a u kontekstu ne-strukovnog obrazovanja odraslih i poticanje promjena na strukturalnoj razini najrelevantnije su one organizacijske i prostorne.

U skladu s time, specifični cilj projekta je razviti strukturirani model integracije OSI u ne-strukovno obrazovanje odraslih koji će poslužiti kao temelj za implementaciju budućih inkluzivnih praksi pružatelja ne-strukovnog obrazovanja odraslih, a kroz njegovu uporabu kontinuirano se potiču i razvijaju aktivnosti za bolju pripremu i razvoj obrazovanja i osposobljavanja stručnjaka za izazove povezane s jednakosti, raznolikosti i uključenosti u okružju za učenje na lokalnim, nacionalnim i transnacionalnim razinama.

Strukturirani model integracije sastoji se od tri resursa, odnosno intelektualna rezultata: kurikuluma za edukaciju o metodama i pristupima podučavanju osoba s invaliditetom, kurikuluma za edukaciju o primjeni asistivnih tehnologija (hardware-a ili software-a koji poboljšavaju funkcioniranje osobe s invaliditetom) u ne-strukovnom obrazovanju odraslih te sveobuhvatnog Priručnika za integraciju osoba s invaliditetom u ne-strukovno obrazovanje odraslih.

Model će biti izrađen temeljem suradnje tri skupine ključnih dionika za integraciju osoba s invaliditetom u ne-strukovno obrazovanje odraslih: stručnjaka za integraciju osoba s invaliditetom, stručnjaka za asistivne tehnologije i pružatelja ne-strukovnog obrazovanja odraslih. Transnacionalni karakter projekta omogućava uspostavljanje suradnje koja inače nije prisutna u području obrazovanja odraslih, s ciljem razvijanja rješenja za problem koji je prisutan na razini cijele EU (niska participacija osoba s invaliditetom u obrazovanju odraslih).

Uključivanjem 7 partnera iz različitih europskih zemalja osigurava se multinacionalna perspektiva i primjenjivost intelektualnih rezultata projekta u različitim nacionalnim kontekstima i sustavima.

Organizacije za ne-strukovno obrazovanje odraslih unutar projektnog partnerstva bit će osnažene i osposobljene za rad s osobama s invaliditetom te će biti u mogućnosti kreirati programe ne-strukovnog obrazovanja temeljem implementacije smjernica i preporuka proizašlih iz projektnih aktivnosti, a svi sudionici projektnih aktivnosti će unaprijediti svoja profesionalna znanja te ojačati svoje kapacitete za odgovaranje na društvene različitosti, koja će moći prenositi zainteresiranim dionicima u svojim organizacijama i/ ili lokalnim zajednicama. 

Na široj razini, smjernice za uključivanje osoba s invaliditetom u ne-strukovno obrazovanje odraslih bit će predstavljene kroz javno dostupan Priručnik koji kao prvi strukturirani i praktično primjenjiv model inkluzije OSI u ne-strukovno obrazovanje odraslih omogućava osobama i organizacijama koji nemaju stručna znanja o radu s osobama s invaliditetom ili tehnološka znanja za kreiranje pristupačnih obrazovnih programa stvaranje inkluzivnog obrazovnog okruženja, a kurikulumi edukacija predstavljaju trajan resurs za daljnju edukaciju nastavnog i ne-nastavnog osoblja za integraciju osoba s invaliditetom, čime se potiče prilagodba postojećih i kreiranje novih obrazovnih programa uz korištenje inovativnih pristupa i tehnologija.

Uz navedeno, projekt ima utjecaj i na krajnje korisnike- osobe s invaliditetom, koji su posebno ranjiva skupina. Pri tome se očekuje da će se širenjem i korištenjem intelektualnih rezultata olakšati njihovo uključivanje u ne-strukovno obrazovanje odraslih i time doprinijeti njihovoj razini obrazovanja, zapošljivosti i socijalnoj uključenosti. Kako bi se povećao doseg i učinak projektnih aktivnosti, intelektualni ishodi bit će javno dostupni na svim jezicima partnera.

URIHO

www.uriho.hr

URIHO je po svom ustroju zaštitna radionica, što znači da više od 51% od URIHO-vih 503 zaposlenika čine osobe s invaliditetom. Kao zaštitna radionica URIHO obavlja vrlo širok spektar djelatnosti (proizvodnja predmeta od metala, tekstila, kože, tiskarske usluge, kitničarske usluge, usluge pakiranja proizvoda, selekcije otpada i mnoge druge). URIHO posluje na otvorenom tržištu rada te svoje usluge i djelatnosti prilagođava tržišnim zahtjevima. Posebnost URIHO-a je u tome da na preko 200 različitih radnih mjesta radi 300 OSI te da su svi proizvodni i radni procesi prilagođeni vrsti i stupnju invaliditeta radnika koji ga obavlja. URIHO kontinuirano proširuje djelokrug svojih poslova budući da uz stalni tehnološki razvoj raste i broj radnih procesa u koje je moguće uključiti osobe s invaliditetom. Osim u proizvodnim i uslužnim procesima, OSI u URIHO-u rade i u svim drugim odjelima i službama, gdje im se primjenom načela “razumne prilagodbe” osigurava njihova radna učinkovitost izjednačena s kolegama bez invaliditeta.

Kao važan alat za integraciju OSI u radno okruženje URIHO je prepoznao profesionalnu rehabilitaciju i cjeloživotno obrazovanje za OSI. Od 2010. godine registriran i kao Ustanova za obrazovanje odraslih te u URIHO-vim programima ne-strukovnog obrazovanja odraslih godišnje sudjeluje oko 90 OSI. Programi koje URIHO nudi usmjereni su na obnavljanje i unaprjeđivanje znanja u prethodno stečenim zanimanjima, kao i uvježbavanje konkretnih radnih procesa, a svi programi obuhvaćaju i treninge usmjerene na svakodnevne socijalne vještine te komunikaciju u radnom okruženju te su usklađeni sa zahtjevima tržišta rada.

Sve programe kreiraju URIHO-vi stručnjaci Službe za rehabilitaciju, među kojima je dio stručnih radnika s invaliditetom. Programi su posebno osmišljeni na način pristupačan svim osobama s invaliditetom te se pri njihovoj provedbi uzimaju u obzir i sve individualne značajke polaznika.

URIHO-vi stručnjaci prepoznali su neophodnost kontinuiranog stručnog usavršavanja prilikom rada s OSI te temeljem vlastitih iskustva i stručnih znanja stečenih kroz ne-strukovno obrazovanje odraslih OSI, kreiraju i redovito provode edukacije za stručnjake iz srodnih područja. Programi namijenjeni stručnjacima usmjereni su na prijenos znanja i iskustva o specifičnostima rada s OSI, posebice u području rada i zapošljavanja te profesionalne rehabilitacije i edukacije. 

Neki od URIHO-vih programa za obrazovanje odraslih verificirani su od strane Nacionalne agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te licencirani od Ministarstva

obrazovanja. 

URIHO kontinuirano provodi i sudjeluje u europskim i nacionalnim projektima, koristeći ih kao alat za implementaciju inovativnih modela rada ili podučavanja OSI, a projektne aktivnosti i rezultati tih projekata postali su održivi te su uključeni u redoviti rad URIHO-a. Primjeri toga su URIHO Radni centar i URIHO Virtualna radionica.

ORIENT EXPRESS

www.orientexpress-wien.com

"Orient Express- Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für Frauen" je ne-vladina politički neovisna organizacija koja u svom sastavu ima savjetovalište za žene, dva skloništa za djevojčice i žene i učilište. Kao organizacija usmjerena isključivo na žene bave se političkim uključivanjem žena širenjem njihovog utjecaja, kako na društvenoj tako i na individualnoj razini. Njihov rad karakterizira individualizirani pristup koji je u svojoj osnovi holistički te uzima u obzir socioekonomske i kulturološke osobine svake klijentice. Cilj im je pronaći prikladna rješenja osobnih i društvenih problema žena i djevojaka te svojim klijenticama nude institucionalnu podršku, razvoj novih prilika za učenje i obrazovanje te potiču uključenost u politički, društveni i kulturni život zajednice.

Ne-strukovno obrazovanje jedna je od glavnih djelatnosti organizacije preko 30 godina. 

Njihovo učilište nudi tečajeve osnovnih znanja za žene svih nacionalnosti te osigurava brigu za njihovu djecu dok majke pohađaju nastavu, s ciljem osiguravanja ugodnog i pozitivnog obrazovnog okruženja gdje su žene zaštićene i slobodne razvijati svoje potencijale. 

Savjetovalište je usmjereno na pružanje savjetodavne pomoći o partnerskim odnosima, obiteljskom nasilju, zlostavljanju i iskorištavanju, prisilnim brakovima kao i međugeneracijskim konfliktima te društvenim i zdravstvenim temama, primarno ženama migrantske populacije. Besplatno savjetovanje je moguće na arapskom, njemačkom, engleskom i turskom jeziku.

U anonimnim skloništima vrše prihvat žena i djevojaka svih nacionalnosti koje su žrtve spolno utemeljenog nasilja kao što su međugeneracijski konflikti, prisilni brakovi, partnersko  ili obiteljsko nasilje.

Orient Express upravlja s dva skloništa - jednim kriznim i jednim tranzicijskim koje pruža uslugu organiziranog stanovanja djevojkama i ženama od 16 do 24 godina, uz osiguravanje anonimnosti, drugih mjera sigurnosti, psihološke pomoći i podrške na više jezika kao i aktivnosti slobodnog vremena i mogućnosti obrazovanja. Organizacija trenutno zapošljava oko 40 zaposlenika.

TOPCOACH

www.topcoach.sk

Topcoach spada u kategoriju manjih i srednjih poduzeća koja se bave obrazovanjem odraslih. Provode treninge i radionice za pojedince i poduzeća te posjeduju bogato relevantno iskustvo u osmišljavanju i provođenju ne-strukovnih obrazovnih programa za odrasle i mlade. Topcoach je kreirao originalni koncept „Akademije za buduće vođe“ NewLeaders Academy i koncept mekih vještina leTalks. U suradnji sa Sveučilištem osmislili su projekt liderstva za MBA studente te trenutno surađuju sa Tomas Bata Foundation u Češkoj kako bi slovačkoj publici predstavili Bata seminare.

Također posjeduju iskustva u Erasmus Plus projektima, kao partner (4 projekta) i kao koordinator (1 projekt).

IDEC

http://www.idec.gr    

IDEC je grčko poduzeće koje se bavi edukacijom i savjetovanjem. Njihove aktivnosti sastoje se od pružanja savjetodavnih usluga za upravljanje organizacijama i poduzećima, edukacija, osiguravanja kvalitete, evaluacije i razvoja informacijsko-komunikacijskih sustava za privatni i javni sektor. Njihovi klijenti su velika i mala poduzeća iz Grčke i cijele Europe, a surađuju s više od 800 različitih europskih organizacija u Europi i više od 300 stručnjaka iz različitih područja. IDEC ima bogato iskustvo u europskim projektima i različitim europskim programima i inicijativama, kao partner i kao koordinator. Posljednjih 18 godina IDEC je posebno uključen u projekte koji se bave osiguravanjem kvalitete edukacijskih programa: EQUAL, Quality.net, BEQUAL ai QUADRAT. Također posjeduje i široko iskustvo kreiranja sustava za kontrolu kvalitete u nekoliko grčkih učilišta. 

IDEC je dobio oznaku centra cjeloživotnog obrazovanja te redovito organizira tečajeve i edukacije za učitelje i edukatore, studentska putovanja i neformalne aktivnosti učenja za učenike u osnovnom obrazovanju te osigurava tečajeve te zapošljavanje učenika u strukovnom obrazovanju i osoba koje su na tržištu rada.

Glavna područja stručnosti IDEC-a su savjetovanje u upravljanju, poslovno planiranje, poduzetništvo, srednje i malo poduzetništvo, upravljanje kvalitetom, licenciranje, izrada kurikuluma edukacija temeljem „ECVET“, razvoj softvera i multimedijskih sadržaja, internetske aplikacije, učenje na daljinu, e-poslovanje, e-trgovina. Sve navedeno posebno je relevantno iskustvo za ovaj zajednički projekt.

U području obrazovanja odraslih IDEC je bio aktivan u oblikovanju standarda i politika na EU razini: LLL, EQF, ECVET, Europass, EQAVET.

U području vrednovanja ne-strukovnog i neformalnog učenja sudjelovali su kao aktivni dionici u nacionalnoj obrazovnoj reformi. IDEC je uspješno izvršio sve ugovorne obveze sa CDFOPom „Europass, ECVET I EQF“ vezano uz dokumentaciju, vrednovanje i certificiranje ishoda učenja njihovih progama. Stručnjaci IDEC-a u mogućnosti su kreirati kurikulume čiji su ishodi učenja usklađeni sa EU kvalifikacijskim standardima. 


Organizacijsko i financijsko upravljanje

IDEC u svojoj strukturi posjeduje zaseban organizacijski odjel koji je odgovoran za upravljanje EU projektima. Do sada su sudjelovali u brojnim EU projektima te posjeduju relevantno iskustvo i poznavanje operativnog i normativnog funkcioniranja tih projekata. IDEC će za ovaj projekt odabrati uključene osobe koje će pratiti projekt od njegovog početka do kraja, uzimajući u obzir iskustvo i afinitet za specifični cilj projekta na strani pojedinih stručnjaka. IDEC također zapošljava i posebne računovođe koji su kompententni u obavljanju financijskog upravljanja internacionalnim projektima. Licenciranje i osiguravanje kvalitete- IDEC-ov sustav osiguravanja kvalitete je usklađen s ISO9001 kroz: 2015 design, development and provision of training service, provision of consulting services, implementation of enterprises, development and organization plans, development of software and internet applications.

LUDOR ENGINEERING

www.ludoreng.com

Ludor Engineering je tvrtka iz Rumunjske koja je posvećena pružanju sveobuhvatnih usluga u području inženjeringa i dizajna, razvoja proizvoda, izrade prototipa i partnerstva i koordinacije projektima. Njihov asortiman usluga uključuje razvoj proizvoda koji uključuju tehnologije 4.0, dizajn tehnološki inteligentnih sistema, upotrebu mikrokontrolera, računalne simulacije itd. Član je ICONIC-a, rumunjskog klastera IT&C kompanija.

Ludorova ekspertiza obuhvaća primjenu tehnologija 4.0 u obrazovanju i edukaciji, uključujući 3D print, robotiku, drone tehnologiju, 3D modeliranje i slično, kao i dizajn i uporabu obrazovnih alata. Ima duboko razumijevanje obrazovnih procesa i metoda unaprjeđenja istih, stečeno kroz mnoge projekte i aktivnosti posvećene formalnom i neformalnom obrazovanju i usmjerene na sve kategorije polaznika. Pored toga, 5 članova njihovog tima tijekom godina bilo je uključeno u osnivanje i vođenje vlastitih tvrtki, čime su stekli praktično iskustvo u područjima u kojima educiraju druge.

Trenutno Ludor Engineering ima 6 članova stalnog osoblja i široku mrežu partnera i suradnika. Ludor Engineering ima izravno iskustvo sudjelovanja u EU projektima, uključujući Erasmus +, kao koordinator i partner.


MASARYK UNIVERSITA

http://www.muni.cz


Sveučilište Masaryk drugo je najveće sveučilište u Češkoj, osnovano 1919. godine u Brnu kao drugo češko sveučilište.

Centar za podršku studentima s posebnim potrebama - Teiresiás za sve studente osnovalo je Sveučilište Masaryk 2000. godine kako bi studentima koji su slijepi ili slabovidni, s motoričkim oštećenjima ili oštećenjima sluha omogućio pristup studijskim programima na sveučilištu. 

Centar Teiresiás je obrazovni centar s raznovrsnim edukativnim programima. Tečajevi koji se ondje nude dopunjuju ili zamjenjuju redovnu nastavu i / ili cjeloživotno obrazovanje, a pružaju i usluge savjetovanja i metodološku podršku srednjoškolcima i učiteljima. Uz to, oni su i istraživačka institucija koja razvija vlastita tehnološka rješenja.

Surađuju s nacionalnim institucijama (Scio, CERMAT) na prilagodbama studijskog materijala i testova za studente s invaliditetom. Tiskaju edukativne materijale na brailleovom pismu i vode nacionalnu digitalnu sveučilišnu knjižnicu.

U njihovom sastavu djeluje i Centar za prevođenje govora u tekst te dispečerski centar za osobnu pomoć.


CENTER SPIRALA

www.centerspirala.org

Center Spirala - Center of Selfmobility je neprofitni institut koji se bavi istraživanjima u sociološkom i humanističkom području. Osnovan je 2001. te su od tada njime upravljali stručnjaci različitih profila, a kontinuirano ostvaruje suradnju sa velikim brojem vanjskih suradnika. 

Institut istražuje razvoj problema identiteta u svjetlu odnosa između humanističkog i informacijskog društva. Institut se unutar ovog širokog područja posebice usmjerava na pitanja i probleme vezane uz upravljanje ljudskim resursima te unaprjeđenje i otkrivanje ljudskih potencijala. Institut zastupa ideju samorazvoja pojedinaca kroz korištenje tehnika samovođenja, samomotiviranja i samoinstruiranja. U ovom smislu, institut je razvio doktrinu razmišljanja „Samopokretanja“ koja se oslanja na Sokratovu Mieutiku i logičko propitivanje.

U sklopu ove doktrine, institut je razvio nekoliko misaonih pristupa kao alata za osobni rad: „Lbirinth SEL“, „Cariere thatre“, i „Identity alchemy“. Institut također istražuje razvoj i na društvenoj razini kroz kritičko promišljanje trenutno relevantnih koncepata (npr., održivi razvoj u odnosu na društvenu odgovornost, ukupna razina nacionalne sreće, ne-rast, socijalna ekonomija u odnosu s društvenim poduzetništvom, kružna ekonomija). U skladu s navedenim, institut razvija svoj model „DEAL- Razvojna alkemija“.

Institut ima bogato iskustvo suradnje i koordinacije nacionalnih i EU projekata (PHARE, LDV, I ERASMUS+) kojima je cilj bio istraživanje i evaluacija razvojnih koncepata. Institut također provodi superviziju u sustavu socijalne skrbi i zdravstvenom sustavu. Uzimajući u obzir sve aktivnosti instituta oko 150 stručnjaka godišnje uključeno je u njegov rad ili programe.

Intelektualni ishod 1

Kurikulum o metodama i tehnikama za podučavanje odraslih osoba s invaliditetetom

U zadnje dvije godine u sklopu IEDA projekta URIHova Služba za rehabilitaciju je koordinirala izradu Kurikuluma o metodama i tehnikama za poučavanje odraslih osoba s invaliditetom.

Cilj nam je bio izraditi jednostavan, ali praktičan materijal koji će omogućiti pružateljima neformalnog obrazovanja odraslih, da steknu osnovna znanja potrebna za poučavanje OSI.

Materijal se sastoji od kurikulumske tablice u kojoj se nalaze sustavno prikazane tematske cjeline s pobrojanim sadržajima i ishodima učenja.

Svaka cjelina opremljena je PPT prezentacijom i skriptom kao materijalom za učenje.

 Svaka tematska cjelina je popraćena i praktičnim vježbama i zadacima kojima je svrha produbljivanje stečenog znanja.

Radi se o cjelovitom alatu koji može biti korišten za provođenje neformalne edukacije, ali je primjenjiv i za samopoučavanje.

Preuzmite, koristite i učite…

Eida Caver