URIHO Zagreb - ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
URIHO Zagreb > Pravni okvir / opći akti / dokumenti

Pravni okvir / opći akti / dokumenti

Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Pravni okvir ustanove URIHO

  1. ZAKON O USTANOVAMA (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
  2. ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 )
  3. ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM ( NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20)
  4. PRAVILNIK O POTICAJIMA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM (NN 145/20)
  5. PRAVILNIK O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I CENTRIMA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSOBA S INVALIDITETOM (NN 75/18)
  6. PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU KVOTE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM (NN 75/18, 120/18, 37/20)
  7. PRAVILNIK O ZAŠTITNIM RADIONICAMA I INTEGRATIVNIM RADIONICAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM (NN 44/2014, 2/2015, 75/2018)
  8. ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (25/13, 85/15)
  9. ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)
Hrvatski HR English EN Deutsch DE