URIHO Zagreb - ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Kontaktni centar
0 in Zagreb
URIHO Zagreb > Otvorena radna mjesta

Otvorena radna mjesta

Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

  • Radno mjesto: pomoćni/a  radnik/ca u ustanovi URIHO
  • Vrsta: Rad na određeno vrijeme
  • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
  • Natječaj vrijedi: 05.12.2019. do 12.12.2019
  • Razina obrazovanja: I. ili II. stupanj stručne spreme
  • Broj traženih radnika: 4
  • Opis posla:. radi poslove u okviru stečenog znanja i radnog iskustva, a po nalogu neposrednog rukovoditelja
  • Kontakt: pismena zamolba na adresu Avenija Marina Držića 1, 10 000 Zagreb

 Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na objavljeni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18), dužan je u prijavi pozvati se na pravo prednosti i priložiti rješenje, nalaz i mišljenje ili drugu odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ostvarivanje svog prava.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje navedenog prava, dužan je uz prijavu na objavljeni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu temeljem kojeg prema posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u objavljenom natječaju.

 Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz objavljenog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 S kandidatima prijavljenim na objavljeni natječaj provest će se testiranje i razgovor radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na kojeg su se prijavili. Ako kandidat ne pristupi testiranju odnosno razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na objavljeni natječaj.

Kandidati koji nisu primljeni na radno mjesto iz objavljenog natječaja kao i kandidati koji su u međuvremenu povukli svoju prijavu, svu priloženu dokumentaciju mogu preuzeti u roku od 15 dana od obavijesti o primanju drugog kandidata, odnosno od datuma održavanja testiranja u slučaju da su povukli prijavu na objavljeni natječaj. Nakon navedenog razdoblja, sva priložena dokumentacija bit će uništena, sukladno pravilima Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 82/18). Kandidati koji su poslali svoju prijavu na objavljeni natječaj, smatrat će se da su pristali na objavljene uvjete o pohrani, čuvanju i uništavanju dokumentacije koja sadrži njihove osobne podatke.

Hrvatski HR English EN Deutsch DE
Facebook
Skip to content