URIHO Zagreb - ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
URIHO Zagreb > Opći akti / pravni okvir

Opći akti ustanove URIHO

Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Pravni okvir ustanove URIHO

 

ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM (NN 157/13 , 152/1439/18)

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU KVOTE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM ( NN 75/18)

PRAVILNIK O ZAŠTITNIM RADIONICAMA I INTEGRATIVNIM RADIONICAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM ( NN 75/18)

PRAVILNIK O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I CENTRIMA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSOBA S INVALIDITETOM ( NN 75/18)

 

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ( NN 25/13  , 85/15  )

ZAKON O USTANOVAMA ( NN 76/93 , 29/97 ,  47/99 , 35/08 )

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA ( NN 111/93 , 121/99 , 52/00, 118/03 , 107/07 , 146/08 , 137/09 ,125/11, 152/11 , 111/12 , 68/13 , 110/15)

ZAKON O JAVNOJ NABAVI ( NN 120/16)

Statut ustanove URIHO

Hrvatski HR English EN Deutsch DE