Pravni Akti

Pravni okvir ustanove URIHO

 1. ZAKON O USTANOVAMA (NN76/93,29/97,47/99,35/08,127/19)
 2. ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA (NN111/93,34/99,121/99,52/00,118/03,107/07,146/08,137/09, 125/11,152/11,111/12,68/13,110/15,40/19,34/22 )
 3. ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM ( NN157/13,152/14,39/18,32/20)
 4. PRAVILNIK O POTICAJIMA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM (NN145/20)
 5. PRAVILNIK O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I CENTRIMA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSOBA S INVALIDITETOM (NN75/18)
 6. PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU KVOTE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM (NN75/18,120/18,37/20)
 7. PRAVILNIK O ZAŠTITNIM RADIONICAMA I INTEGRATIVNIM RADIONICAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM (NN44/2014,2/2015,75/2018)
 8. ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (25/13,85/15, 69/22)
 9. ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN120/16)OPĆI AKTI

 • Izmjene-i-dopune-Statuta.pdf Preuzmi
 • Statut-ustanove-URIHO.pdf Preuzmi
 • Kolektivni-ugovor.pdf Preuzmi
 • Etički-kodeks.pdf Preuzmi
 • Pravilnik-o-postupku-unutarnjeg-prijavljivanja-nepravilnosti.pdf Preuzmi
 • Pravilnik-o-poslovnoj-i-profesionalnoj-tajni.pdf Preuzmi
 • Protokol-o-testiranju-na-alkohol,-droge-i-druga-sredstva-ovisnosti-na-radnom-mjestu.pdf Preuzmi

DOKUMENTI